Algemene (leverings)voorwaarden

1.Verzendkosten

Verzendkosten Nederland
De geldende posttarieven via PostNL    
Pakketten tot 10 kg 6,95  

2. Leveringstermijn

Esfythé zal de bestelling zo spoedig mogelijk verzenden

3. Prijsopgave en Betaling

Alle prijzen opgegeven door Esfythé zijn inclusief BTW en zonder verzendkosten.

4. Eigendomsvoorbehoud

Alle door Esfythé te leveren en geleverde zaken blijven het eigendom van Esfythé totdat de wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens Esfythé uit hoofde van de betreffende, de vorige en volgende overeenkomst(en) heeft voldaan. Het risico van de zaken gaat reeds op de wederpartij over op het moment van de aflevering.

5. Klachten en aansprakelijkheid

Klachten dienen binnen acht dagen na het tijdstip van aflevering van de goederen, schriftelijk bij Esfythé te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco's en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 24 uur na aflevering bij  Esfythé te worden gemeld. Aangebroken verpakkingen kunnen op hygiënische gronden niet worden teruggenomen.

6. Herroepingsrecht

De wederpartij heeft gedurende 14 werkdagen na ontvangst van de goederen het recht deze zonder opgave van redenen te retourneren.De goederen dienen onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd te worden.Eventueel betaalde bedragen worden uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de betreffende goederen gerestitueerd.De kosten van retourzending komen voor rekening van de wederpartij.Bij bepaalde goederen kan, bijvoorbeeld om hygiënische redenen, het herroepingsrecht worden uitgesloten. Dit wordt dan nadrukkelijk aangegeven

7. Annuleren en retourneren

De wederpartij kan de bestelling annuleren zolang deze nog niet is verzonden. Indien een verzonden bestelling wordt geannuleerd of geweigerd aan te nemen zijn de bezorgkosten voor rekening van de wederpartij.Bestellingen of delen van bestellingen, voor zover niet vallend onder het herroepingsrecht, kunnen, mits niet geopend, beschadigd of gebruikt, eventueel na overleg geretourneerd worden.De kosten van retourzending komen voor rekening van de wederpartij.Bepaalde goederen kunnen om hygiënische redenen niet worden geretourneerd. Dit wordt nadrukkelijk aangegeven.

8. Juistheid

De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Esfythé op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.Esfythé kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Esfythé is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op ieder recht, verplichting, aanbieding, bestelling en overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing is, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voor zover behorend tot de competentie van de arrondissementsrechtbank, zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van de opdrachtnemer.

10. Garantie

Voor alle artikelen, indien van toepassing, geldt de door de fabrikant opgegeven garantietermijn. Deze verschilt per artikel. Mocht een artikel defect raken binnen de gestelde termijn dan kunt u dit per e-mail of telefonisch melden. Esfythé zal met u overleggen hoe te handelen bij het claimen van garantie of deze zelf voor u afhandelen.Bij het claimen van garantie dient u het aankoopbewijs te kunnen overleggen.

Heeft u vragen? Ga dan naar onze pagina Contactgegevens hier vindt u ons telefoonnummer en e-mail adres.